R*, ro*
название 21-й буквы эсперантского алфавита.

rab*i vt
(о)гра́бить;
похи́тить;
rab·a
хи́щный, хи́щнический, граби́тельский;
rab·(ad)·o
грабёж;
rab·ist·o
граби́тель, разбо́йник.

rabarb*o
бот. реве́нь.

rabat*o
льго́та, ски́дка;
rabat·i vt
сде́лать ски́дку, усту́пку;
rabat·e
со ски́дкой, по льго́тной цене́.

rab·atak·o
(разбо́йничий) набе́г.

rabd·o
лоза́;
rabd·ist·o
лозохо́дец;
rabd·ism·o
лозохо́дство.

raben*o
рел. равви́н.

rabi*o
мед. бе́шенство, водобоя́знь (тж. перен.);
rabi·a
бе́шеный;
перен. я́ростный, неи́стовый;
rabi·i vn
боле́ть бе́шенством;
rabi·ul·o
больно́й бе́шенством.

rab·o·best·o
хи́щное живо́тное.

rab·o·bird·o
хи́щная пти́ца.

rabot*i vt
струга́ть;
rabot·aĵ·o
стру́жка;
rabot·il·o
руба́нок.

rabot·maŝin·o
тех. строга́льный стано́к.

rabot·stabl·o
верста́к.

racem·a
хим. рацеми́ческий;
racem·aĵ·o
рацема́т.

raci*o
ра́зум, рассу́док, здра́вый смысл;
perdi la racion лиши́ться ума́, потеря́ть рассу́док;
raci·a
рациона́льный, разу́мный;
homo estas racia estaĵo челове́к – разу́мное существо́; racia decido разу́мное реше́ние;
raci·e
разу́мно, рациона́льно;
raci·ec·o
рациона́льность, разу́мность;
raci·ig·i vt
рационализи́ровать;
raci·ig·o
рационализа́ция;
raci·ig·ant·o
рационализа́тор;
raci·ism·o
= racionalismo
raci·ist·o
= racionalisto.

racion·o
мат. рациона́льное число́.

racional·a
филос., мат. рациона́льный;
racional·o
мат. рациона́льное число́ (= raciono);
racional·ism*o
рационали́зм;
racional·ism·a
рационалисти́ческий;
racional·ist*o
рационали́ст.

rad*o
колесо́;
denta rado зубча́тое колесо́;
rad·a
колёсный;
rad·et·o
колёсико.

rad·aks·o
ось колеса́;
rad·aks·ing·o
ступи́ца (в колесе);
вту́лка.

radar·o
тех. радиолока́тор, рада́р (= radilokalizilo);
radar·a
радиолокацио́нный.

radi*o
 1. луч;
  radio de lumo светово́й луч; ultraviolaj radioj ультрафиоле́товые лучи́; infraruĝaj radioj инфракра́сные лучи́; kosmaj radioj косми́ческие лучи́;
 2. ра́дио;
radi·i vt, vn
 1. излуча́ть (что-л.);
  сия́ть;
 2. ради́ровать, передава́ть по ра́дио;
radi·a
лучево́й;
лучи́стый;
radi·ad·o
излуче́ние;
radi·il·o
тех. радиа́тор, излуча́тель;
radi·ist·o
ради́ст.

radian·o
мат. ед.изм. радиа́н.

radiator*o
тех. радиа́тор, излуча́тель (= radiilo).

radik*o
 1. ко́рень;
  radiko de arbo ко́рень де́рева; radiko de dento ко́рень зу́ба;
 2. грам. ко́рень;
  radiko de vorto ко́рень сло́ва;
 3. мат. ко́рень;
  kvadrata radiko квадра́тный ко́рень; radiko de kvara potenco ко́рень четвёртой сте́пени;
 4. ко́рень, осно́ва, нача́ло;
  detrui radikojn de malbono пресе́чь зло в ко́рне;
radik·a
корнево́й;
коренно́й;
radik·i
 1. vn корени́ться;
 2. vt мат. извле́чь ко́рень;
radik·ar·o
бот., грам. корнева́я систе́ма;
систе́ма корне́й;
radik·at·o
мат. подкоренно́е выраже́ние;
radik·et·o
корешо́к;
radik·il·o
мат. радика́л, си́мвол ко́рня квадра́тного.

radikal*a I
радика́льный;
radikal·ism·o
радикали́зм;
radikal·ul·o
пол. радика́л.

radikal·o II
 1. мат., хим. радика́л;
 2. грам. осно́ва.

radikl·o
анат. корешо́к (нерва);
radikl·it·o
радикули́т.

radi·lokaliz·il·o
тех. радиолока́тор (= radaro).

radi·o·aktiv·a
радиоакти́вный;
radi·o·aktiv·ad·o, radi·o·aktiv·ec·o
радиоакти́вность.

radi·o·amator·o
радиолюби́тель;
radi·o·amator·a
радиолюби́тельский.

radi·o·aparat·o
радиоаппара́т.

radi·o·dis·aŭd·ig·o
радиовеща́ние;
radi·o·dis·aŭd·ig·i vt
веща́ть, передава́ть по ра́дио.

radi·o·dis·send·o
= radiodisaŭdigo.

radiofon·o
радиофо́н, радиотелефо́н.

radiofoni·o
 1. радио радиофони́я, звукова́я радиосвя́зь;
 2. радиовеща́ние.

radiograf·i vt
мед., тех. сде́лать рентге́новский сни́мок;
radiograf·aĵ·o
рентге́новский сни́мок;
radiograf·ist·o
рентгено́лог.

radiogram·o
радиогра́мма.

radi·o·komunik·ad·o
радиосвя́зь.

radiolari·o
микр. радиоля́рия.

мед. радио́лог.

radiologi·o
мед. радиоло́гия.

radi·o·lok·ig·o
радиолока́ция;
radi·o·lok·ig·il·o
радиолока́тор.

radi·ond·o
радиоволна́.

radi·o·ricev·il·o
радиоприёмник.

radi·o·send·il·o
радиопереда́тчик.

radi·o·signal·o
радиосигна́л.

radioskopi·i vt
мед. просве́чивать;
radioskopi·o
просве́чивание, рентге́н.

radi·o·staci·o
радиоста́нция.

radi·o·teknik·o
радиоте́хника;
radi·o·teknik·a
радиотехни́ческий;
radi·o·teknik·ist·o
радиоте́хник.

radi·o·telegraf·o
радиотелегра́ф;
radi·o·telegraf·ist·o
радиотелеграфи́ст.

radi·o·telegrafi·o
радиотелеграфи́я.

radi·o·teleskop·o
астр. радиотелеско́п.

radi·o·terapi·o
мед. радиотерапи́я;
radi·o·terapi·a
радиотерапевти́ческий;
radi·o·terapi·ist·o
радиотерапе́вт.

radium·o
хим.эл. ра́дий.

radius·o
 1. разн. ра́диус;
 2. анат. лучева́я кость;
radius·a
радиа́льный, лучево́й.

rad·kav·o, rad·o·kav·o
колея́.

radon·o
хим.эл. радо́н.

rad·radi·o
спи́ца колеса́ (= spoko).

rad·ring·o
ши́на колеса́.

rad·rond·o
о́бод колеса́.

rad·sulk·o
колея́.

rad·ŝpin·il·o
пря́лка.

rad·ŝu·oj
= rulŝuoj.

rad·um·i vt
колесова́ть (казнить).

Rafael·o
личн. Рафаэ́ль (итальянский художник).

rafan*o
ре́дька;
rafan·et·o
реди́с.

rafanistr·o
бот. ре́дька ди́кая.

rafe·o
анат. шов.

rafi·o
бот. ра́фия.

rafin*i vt
 1. рафини́ровать, очища́ть от при́месей;
 2. перен. де́лать бо́лее утончённым, изы́сканным;
rafin·ad·o
рафини́рование, очи́стка;
rafin·aĵ·o
рафина́д;
sukera rafinaĵo, rafinita sukero са́хар-рафина́д;
rafin·it·a
 1. рафини́рованный, очи́щенный;
 2. = rafineca;
rafin·ec·o
утончённость, изы́сканность;
rafin·ec·a
то́нкий, утончённый, изы́сканный, рафини́рованный.

raglan·o
регла́н (фасон).

ragtim·o
муз. рэг-тайм.

ragu·o
кул. рагу́.

raĝ·o
раджа́.

raj*o
ихт. скат (рыба);
raj·ed·o·j
ихт. ска́ты (семейство Rajidae).

rajd*i vn
е́хать верхо́м;
rajd·e
верхо́м;
rajd·a
верхово́й;
rajd·(ad)·o
верхова́я езда́;
rajd·ant·o
вса́дник;
rajd·ant·ar·o
кавалька́да;
rajd·ej·o
мане́ж;
rajd·ist·o
кавалери́ст.

rajd·art·o
иску́сство верхово́й езды́;
вы́ездка.

rajd·(o)·ĉeval·o
верхова́я ло́шадь.

Rajmond·o
имя Раймо́нд, Рэ́ймонд.

rajon·o
текс. иску́сственный шёлк.

rajp·i vn
тех. заеда́ть.

rajt*o
пра́во (юридическое, моральное);
civilaj rajtoj гражда́нские права́; voĉdona rajto пра́во го́лоса; избира́тельное пра́во; rajto por laboro пра́во на труд; rajto por ripozo пра́во на о́тдых; uzi sian rajton по́льзоваться свои́м пра́вом;
rajt·i vn
име́ть пра́во;
rajt·e
по пра́ву;
rajt·ig*i vt
уполномо́чить;
надели́ть пра́вом;
rajt·ig·il·o
манда́т, докуме́нт о полномо́чии;
rajt·ig·it·o
уполномо́ченный.

raĵa·o
:( => raĝo.

rak·o
 1. я́сли (кормушка в виде решётки);
 2. се́тка для веще́й (в вагоне);
 3. стелла́ж;
  вся́кого ро́да приспособле́ние, ме́бель, я́щик со мно́жеством яче́ек для хране́ния чего-л.;
 4. руже́йные ко́злы.

raked·o
 1. спорт. раке́тка;
 2. мокросту́п, снегосту́п (= neĝoŝuo).

raket*o
раке́та;
raket·a
раке́тный.

raki·o
анат. позвоно́чник, позвоно́чный столб;
raki·a
позвоно́чный.

rakit·o
мед. рахи́т;
rakit·ec·a
рахити́чный;
rakit·ism·o
рахити́зм;
rakit·ul·o
рахи́тик.

rakont*i vt
рассказа́ть, расска́зывать (что-л., о чём-л.);
rakonti sian vojaĝon рассказа́ть о своём путеше́ствии;
rakont·o
расска́з, повествова́ние;
tio estas alia rakonto э́то друга́я исто́рия
rakont·ant·o, rakont·ist·o
расска́зчик.

ral·o
орн. пастушо́к (птица);
ral·ed·o·j
орн. пастушко́вые (семейство Rallidae).

rali·o
спорт. ра́лли;
кросс.

ralik·o
мор. ликтро́с.

ralik·ring·o
мор. лю́верс, кре́нгельс.

ram·o
 1. тех. чугу́нная ба́ба;
 2. воен., ист. тара́н;
ram·i vt
 1. трамбова́ть;
  забива́ть сва́и;
 2. бить тара́ном, тара́нить.

ram·blok·o
стр. ба́ба (для забивания свай).

ramfast·o
орн. тука́н, перцее́д (птица).

rami·o
бот. ра́ми, кита́йская крапи́ва.

ramn·o
бот. круши́на;
ramn·ac·o·j
бот. круши́новые, круши́нные (семейство Rhamnaceae).

ramp*i vn
 1. по́лзать, ползти́;
 2. ползти́, ви́ться, стла́ться по земле́ (о растениях);
 3. перен. пресмыка́ться, унижа́ться;
  по́дличать;
ramp·a
ползу́чий;
пресмыка́ющийся;
ramp·ad·o
по́лзанье;
ramp·aĵ·o
вью́щееся расте́ние;
ramp·ul·o
зоол. пресмыка́ющиеся, репти́лия (= reptilio).

rampl·o
архит. па́ндус, взъезд.

ran*o
зоол. лягу́шка;
ran·ed·o·j
зоол. настоя́щие лягу́шки (семейство Ranidae);
ran·id·o
голова́стик.

ranatr·o
зоол. водяно́й скорпио́н.

ran·blek·i vn
ква́кать (= kvaki).

ranc*a
прого́рклый;
ranc·iĝ·i
прого́ркнуть.

ranĉ·o
ра́нчо.

rand*o
край, кро́мка;
rando de arbaro опу́шка ле́са; rando de paĝo край, по́ле страни́цы;
rand·a
кра́йний;
rand·aĵ·o
поля́ (шляпы), кайма́ (одежды) и т.п. (= marĝeno).

rand·dent·o·j
зу́бчики (у почтовой марки).

rang*o
зва́ние, ранг, чин, сте́пень;
rang·a
ра́нговый;
rang·i vn
носи́ть зва́ние, ранг, чин.

rangifer·o
зоол. се́верный оле́нь (= boaco).

ranĝ·i vt
ранжи́ровать, классифици́ровать по поря́дку, сортирова́ть, упоря́дочивать (=> klasifiki, ordigi).

rankor·o
редк. злопа́мятность;
оби́да, оби́женность;
rankor·a
злопа́мятный.

ranunkol*o
бот. лю́тик;
ranunkol·ac·o·j
бот. лю́тиковые (семейство Ranunculaceae).

rap*o
бот. ре́па;
rap·et·o
ре́пка.

rapid*a
бы́стрый, ско́рый;
rapida kiel fulmo бы́стрый как мо́лния;
rapid·e
бы́стро;
rapid·i vn
спеши́ть, торопи́ться, мча́ться;
rapid·(ec)·o
ско́рость, быстрота́;
rapid·ig·i vt
уско́рить;
rapid·em·a
торопли́вый;
rapid·em·e
впопыха́х, торопли́во.

rapid·indik·il·o
тех. показа́тель ско́рости, спидо́метр.

rapid·paf·a
воен. скоростре́льный.

rapid·ŝanĝ·il·o
тех. переключа́тель ско́рости (= kuplilo).

rapid·trajn·o
ж/д ско́рый по́езд.

rapid·um·o
тех. ско́рость, ступе́нь переда́чи.

rapir*o
спорт. рапи́ра.

raport*i vt, vn
(ion al iu = al iu pri io) докла́дывать, рапортова́ть (кому-л. о чём-л.);
vn отчи́тываться (о чём-л.);
vn вести́ репорта́ж;
raport·o
 1. докла́д, отчёт, ра́порт;
 2. :( мат. отноше́ние, пропо́рция (=> rilatumo);
raport·aĵ·o
репорта́ж;
raport·ant·o
докла́дчик;
raport·ist·o
репортёр.

rapsod·o
лит. рапсо́д, скази́тель.

rapsodi·o
лит., муз. рапсо́дия.

rapunkol·o, rapunkul·o
бот. рапу́нцель, ре́пчатый колоко́льчик.

rar·a
редк. ре́дкий (=> malofta);
rar·aĵ·o
ре́дкость, рарите́т.

ras*o
биол. поро́да (напр., собак);
ра́са;
ras·a
ра́совый;
ras·ism·o
раси́зм;
ras·ism·a
раси́стский;
ras·ist·o
раси́ст.

rasl·o
мед. хрип(ы) в грудно́й кле́тке.

rasp*i vt
 1. тере́ть на тёрке;
 2. обде́лывать ра́шпилем;
rasp·il·o
 1. тёрка;
 2. ра́шпиль;
rasp·aĵ·o
стру́жка;
kokosa raspaĵo кул. коко́совая стру́жка.

rast*i vt
сгреба́ть гра́блями;
воен. прочёсывать ме́стность;
rast·il·o
гра́бли.

rastr·o
с/х моты́га, тя́пка.

rastral·o
ра́стра (инструмент для графления нотной бумаги).

rastr·um·o
радио, инф. растр, развёртка изображе́ния;
rastr·um·a
ра́стровый;
rastruma grafiko ра́стровая гра́фика; rastruma tiparo ра́стровый шрифт;
rastr·um·er·o
инф. пи́ксел, пи́ксель;
rastr·um·ig·i
инф. растеризова́ть;
rastr·um·ig·il·o
инф. растериза́тор.

rat*o
зоол. кры́са;
rat·a
крыси́ный.

ratafi·o
рата́фия (алкогольный напиток).

rati·o
мат. отноше́ние, пропо́рция (=> rilatumo).

ratif(ik)·i vt
юр. ратифици́ровать;
ratif(ik)·o
ратифика́ция.

rat·kapt·il·o
крысоло́вка.

raŭf·o
я́сли, корму́шка (= rako 1).

raŭk*a
хри́плый, си́плый;
raŭk·o
хрип;
raŭk·ec·o
хрипота́;
raŭk·iĝ·i
охри́пнуть, оси́пнуть.

raŭp*o
энт., тех. гу́сеница;
raŭp·a
гу́сеничный;
raŭp·er·o
тех. трак, звено́ гу́сеницы.

rav*i vt
восхити́ть, очарова́ть, привести́ в восто́рг;
nin ĉiam ravas, kion ni ne havas нас восхища́ет всегда́ то, чего́ не име́ем;
rav·a
восхити́тельный;
rav·e
восхити́тельно;
rav·o
восхище́ние;
rav·iĝ·o, rav·it·ec·o
восхище́ние, восхищённость.

raven·o
:( => ravino.

ravin·o
овра́г, лощи́на, ба́лка;
ravin·i vt
размыва́ть по́чву.

raviol·o·j
кул. равио́ли, пельме́ни.

raz*i vt
(с)брить;
raz·i si·n, raz·iĝ·i
бри́ться;
raz·(ad)·o
бритьё;
raz·il·o
бри́тва;
raz·ist·o
парикма́хер, брадобре́й;
raz·it·a
бри́тый.

raz·aparat·o
бри́твенный прибо́р, бри́твенный стано́к;
электробри́тва.

razen·o
газо́н, лужа́йка (= gazono).

razi·o
обла́ва;
ист. воен. набе́г.

raz·kling·o
ле́звие бри́твы.

raz·penik·o
ки́сточка для бритья́.

>>>