J*, jo*
название 13-й буквы эсперантского алфавита.

-j*
окончание множественного числа: ĉiu/j mi/a/j interes/a/j revu/o/j все мои́ интере́сные журна́лы.

ja*
ведь, же;
vi ja scias вы ведь зна́ете; mi ja diris tion я ведь сказа́л э́то; revenu ja! возврати́сь же!

jabiru·o
орн. ябиру́, микте́рия.

jaborand·o
фарм. ли́стья ябора́нди.

jacint·o
гиаци́нт (драгоценный камень).

jad·o
мин. нефри́т.

jaguar*o
зоол. ягуа́р.

jahurt·o
=> jogurto.

jaĥt·o
мор. я́хта (= jakto).

jak*o
пиджа́к, ку́ртка, тужу́рка;
jak·et·o
 1. жаке́т;
  ко́фта;
 2. полигр. суперобло́жка (= kromkovrilo, superkovrilo 2).

jakarand·o
бот. якара́нда.

Jakob·o
имя Я́ков, Я́коб, Жак. рел. Иа́ков.

jakoben·o
ист. якоби́нец;
jakoben·ism·o
якоби́нство.

jakt·o
мор. я́хта;
jakt·ist·o
яхтсме́н.

jakut·o
нац. яку́т;
jakut·a
яку́тский.

Jakut·i·o
назв. Яку́тия (Саха́).

jakv·o
бот. плод хле́бного де́рева;
jakv·uj·o
хле́бное де́рево.

jakv·o·arb·o
бот. = jakvujo.

jalap·o
бот., фарм. яла́па.

Jalt·o
назв. г. Я́лта;
Jalt·a
я́лтинский.

jam*
уже́;
ni jam lin trovis мы его́ уже́ нашли́;
ne jam
ещё не (=> ankoraŭ ne).

Jamajk·o
назв. остров, г-во Яма́йка.

jamb·o
лит. ямб;
jamb·a
ямби́ческий.

jambos·o
бот., кул. гвозди́ка, плод гвозди́чного де́рева.

jambos·arb·o
бот. гвозди́чное де́рево.

janiĉar·o
ист. яныча́р.

janki·o
я́нки.

januar*o
янва́рь;
januar·a
янва́рский;
januar·e
в январе́.

japan·o
нац. япо́нец;
japan·a
япо́нский.

Japan·i·o, Japan·uj·o
назв. Япо́ния (= Nipono).

jar*o
год;
la jaro 1973 1973-й год;
jar·a
годово́й, годи́чный.

jar·aĝ·a
годова́лый.

jar·cent·o
век, столе́тие;
jar·cent·a
столе́тний, веково́й.

jard·o I
мор. ре́я (= velstango).

jard·o II
ед.изм. ярд.

jar·du·on·o
полуго́дие;
полго́да (= duonjaro).

jar·kolekt·o
годово́й компле́кт (газет, журналов).

jar·kvin·o
пятиле́тка, пятиле́тие.

jar·libr·o
ежего́дник.

jar·mil·o
тысячеле́тие;
jar·mil·a
тысячеле́тний.

jar·volum·o
годова́я подши́вка.

jasmen*o
бот. жасми́н.

jasp·o
мин. я́шма.

jaspis·o
=> jaspo.

jatagan·o
ятага́н.

Jav·o
 1. назв. остров Я́ва;
 2. инф. язык программирования Я́ва, Джа́ва (= Ĝavo).

Jave·o
рел. Я́хве (см. Jehovo).

jazion·o
бот. бука́шник.

je*
предлог, употребляемый, когда никакой другой предлог не подходит по смыслу:
 1. после прилагательного: plena je zorgoj по́лон забо́т; riĉa je brutoj бога́т ското́м; kripla je la dekstra kruro хромо́й на пра́вую но́гу;
 2. после глаголов: veti je dek rubloj поспо́рить на де́сять рубле́й; malsani je gripo боле́ть гри́ппом; preni je mano взять за ру́ку; kredi je Dio ве́рить в Бо́га;
 3. для выражения времени суток: je la tria (horo) в три часа́;
 4. для выражения меры: larĝa je kvin metroj ширино́й в пять ме́тров; pli alta je kapo вы́ше на го́лову.

Jehov·o
рел. Иего́ва.

jejun·o
анат. то́щая кишка́.

jelp·i vn
скули́ть, визжа́ть (как собака) (= plorboji);
jelp·o
скулёж, визг.

Jemen·o
назв. Йе́мен.

jen*
вон, вот;
jen mi! вот я!;
jen ... jen*...
то... то...;
li parolas jen al ŝi, jen al mi он говори́т то ей, то мне; jen nigra jen blanka то чёрный, то бе́лый;
jen·a
вот э́тот, вот тот;
вот тако́й;
jen·e
вот так;
jen·o
вот э́то, вот что.

jen·o II
ден.ед. йе́на.

Jenisej·o
назв. река Енисе́й;
Jeniseja Golfo назв. Енисе́йский зали́в.

Jerusalem·o
назв. г. Иерусали́м.

jes*
да (утвердительная частица);
ho jes! о, да!
jes*a
утверди́тельный;
jes·e
утверди́тельно;
jes·i vt
отве́тить «да», отве́тить утверди́тельно;
jes·ig*i vt
подтверди́ть.

jesaul·o
ист. есау́л.

Jesu*o
рел. Иису́с.

jet·o
 1. ав. реакти́вная тя́га, реакти́вное движе́ние;
 2. ав. реакти́вный самолёт (= jetavio).

jet·avi·o
ав. реакти́вный самолёт.

jet·motor·o
ав. реакти́вный дви́гатель.

jezuit*o
иезуи́т (тж. перен.);
член иезуи́тского о́рдена;
jezuit·a
иезуи́тский;
jezuit·ism·o
иезуи́тство.

Jid·o
яз. и́диш;
jid·a
на языке́ и́диш.

jing·o
орн. вертише́йка (птица).

jod*o
хим. йод, ио́д;
jod·a
йо́дный;
joda tinkturo насто́йка йо́да, йо́дная насто́йка; jodata acido хим. йоднова́тая кислота́; jodida acido хим. йодистоводоро́дная кислота́.

jodl·i vn
петь с перели́вами (на тирольский манер).

jodoform·o
хим. йодофо́рм.

jog·o
йо́га (учение йогов);
jog·an·o
йог, йо́гин.

jogurt·o
йо́гурт.

Johan*o
имя Иога́нн, Иоа́нн, Джон, Жан, Ян, Ива́н (см. тж. Ivano);
Johan·in·o, Johan·a
имя Иога́нна, Жа́нна, Я́на.

Jokoham·o
назв. г. Иокога́ма.

jol·o
я́лик, ял, ги́чка.

jon·o
физ., хим. ио́н;
jon·ig·i vt
ионизи́ровать (превращать атомы или молекулы в ионы);
jon·ig·o
иониза́ция;
jon·ig·il·o
иониза́тор;
jon·iz·i vt
ионизи́ровать (наполнять ионами);
jonizi la aeron en la ĉambro ионизи́ровать во́здух в ко́мнате.

jonk·o
=> ĵonko.

jonkvil·o
бот. жонки́ль (вид дикорастущего нарцисса).

jon·o·sfer·o
ионосфе́ра (слой атмосферы).

jor·o
 1. авто боково́е скольже́ние колёс, виля́ние, зано́с;
 2. мор., ав. ры́сканье;
jor·i vn
 1. : lia aŭto joris его́ маши́ну занесло́ ю́зом;
 2. мор., ав. ры́скать.

Jordan·o
назв. река Иорда́н.

Jordan·i·o
назв. г-во Иорда́ния.

jot·o, jota
название греческой буквы йо́та.

Jov·o
миф. Юпи́тер (= Jupitero);
kio estas permesata al Jovo ne estas permesata al bovo посл. что позво́лено Юпи́теру, не позво́лено быку́.

jovial·a
редк. жизнера́достный, весёлый (= gaja).

Jozef*o
имя Ио́сиф, Йо́зеф.

ju*
(... des...) союз чем (... тем...);
ju plu des pli чем да́льше, тем бо́льше.

juan·o
ден.ед. юа́нь.

jube·o
церк. амво́н.

jubil·i vn
ликова́ть, торжествова́ть;
jubil·o
ликова́ние;
jubil·a
лику́ющий.

jubile*o
юбиле́й;
festi jubileon отмеча́ть юбиле́й;
jubile·a
юбиле́йный;
jubile·ul·o
юбиля́р.

jud*o
нац. евре́й;
иуде́й;
jud·a
евре́йский;
jud·ej·o
ге́тто;
jud·ism·o
рел. иудаи́зм, иуде́йство.

judaism*o
=> judismo.

Judas·o
рел. Иу́да.

juft·o
юфть (род кожи).

jug*o
прям, перен. хому́т, ярмо́;
и́го, гнёт;
jug·i vt
угнета́ть, притесня́ть.

jugland*o
гре́цкий оре́х;
jugland·uj·o
бот. оре́ховое де́рево;
jugland·uj·ac·o·j
бот. оре́ховые (семейство Juglandaceae).

jugoslav·o
нац. югосла́в;
jugoslav·a
югосла́вский.

Jugoslav·i·o, Jugoslav·uj·o
назв. Югосла́вия.

jugular·a
анат. ше́йный, яре́мный.

juĝ*i vt
 1. суди́ть, осужда́ть;
 2. суди́ть, полага́ть, счита́ть;
  juĝi la artikolon interesa счита́ть статью́ интере́сной; juĝi laŭ ekstero суди́ть по вне́шности;
juĝ·(ad)·o
 1. суд (действие);
 2. сужде́ние, пригово́р;
juĝ·a
суде́бный;
juĝ·ant·o, juĝ·ist·o
судья́;
juĝ·ant·ar·o
соста́в суда́;
жюри́;
juĝ·at·o
подсуди́мый;
juĝ·ej·o
зал суде́бных заседа́ний;
зда́ние суда́;
juĝ·ebl·a
подсу́дный.

juĝ·afer·o
суде́бный проце́сс.

juĝ·o·pov·o
=> juĝorajto.

juĝ·o·rajt·o
юр. юрисди́кция.

jujub·o
бот. юю́ба, грудна́я я́года (плод).

jujub·arb·o
бот. юю́ба, уна́би (кустарник) (= zizifo).

juk*i vn
зуде́ть, сверби́ть, чеса́ться;
juk·o
зуд.

juka·o
бот. ю́кка.

Jukon·o
назв. Юко́н.

jul·o I
кормово́е весло́;
jul·i vn
гала́нить, грести́ кормовы́м весло́м.

Jul·o II
свя́тки.

juli*o I
ию́ль;
juli·a
ию́льский.

Juli·o II
имя Ю́лий, Жюль;
Juli·a II
имя Ю́лия;
Juli·et·a
имя, лит. Джулье́тта.

Julian·o
имя Юлиа́н.

jun*a
молодо́й, ю́ный;
jun·ec·o
мо́лодость, ю́ность;
jun·ig·i vt
омолоди́ть;
jun·ul*o
ю́ноша, молодо́й челове́к;
jun·ul·ar·o
молодёжь;
jun·ul·in·o
де́вушка.

jung*i vt
запря́чь;
jung·aĵ·o, jung·it·ar·o
упря́жка;
jung·il·ar·o
у́пряжь.

juni*o
ию́нь;
juni·a
ию́ньский.

juniper*o
бот. можжеве́льник (род Juniperus).

junk*o
бот. си́тник;
junk·ac·o·j
бот. си́тниковые (семейство Juncaceae).

junkr·o
воен. ист. ю́нкер.

junt·o
тех. соедине́ние, разъём, стык.

jup*o
ю́бка;
jup·et·o
ю́бочка.

Jupiter·o
миф., астр. Юпи́тер.

jur*o
пра́во;
civila juro гражда́нское пра́во; kriminala juro уголо́вное пра́во;
jur·a
правово́й, юриди́ческий;
jura persono юриди́ческое лицо́;
jur·ist*o
юри́ст.

jurisdikci·o
=> juĝorajto.

jurisprudenc·o
=> juroscienco.

jur·o·scienc·o
юриспруде́нция, юриди́ческая нау́ка.

jurt·o
ю́рта.

just*a
справедли́вый;
justa afero пра́вое де́ло; justa fiero зако́нная го́рдость;
just·(ec)·o
справедли́вость.

justic·o
правосу́дие, юсти́ция.

jut·o
бот., текс. джут (растение и материал из него).

juvel*o
драгоце́нность;
juvel·a
драгоце́нный, ювели́рный;
juvel·aĵ·o
ювели́рное изде́лие;
juvel·ej·o
ювели́рный магази́н;
ювели́рная мастерска́я;
juvel·ist·o
ювели́р;
juvel·uj·o
шкату́лка с драгоце́нностями.

juvel·art·o
ювели́рное иску́сство.

juvel·ŝton·o
драгоце́нный ка́мень.