kon*i vt
знать, быть осведомлённым (о чём-л.), быть знако́мым (с чем-л., кем-л.) (ср. scii);
kon·(ad)·o
зна́ние;
kon·at·o
знако́мый (сущ.);
kon·at·ec·o
изве́стность;
kon·at·ig·i vt
познако́мить;
ознако́мить;
kon·at·iĝ·i
познако́миться;
ознако́миться.

konced*i vt
уступа́ть;
допуска́ть;
konced·o
тех. до́пуск.

koncentr*a
концентри́ческий (= samcentra);
koncentr·(ig)*i vt
концентри́ровать;
koncentr·ad·o
концентра́ция;
koncentr·ej·o
концентрацио́нный ла́герь;
koncentr·iĝ·i
(с)концентри́роваться;
koncentr·it·a
(с)концентри́рованный.

koncept*o
конце́пция;
koncept·i vt
филос. постига́ть, представля́ть себе́.

koncern*i vt
затра́гивать, каса́ться, относи́ться;
tio min ne koncernas э́то меня́ не каса́ется;
koncern·a
каса́ющийся, относя́щийся;
koncern·e
(ion, iun) в отноше́нии (чего-л., кого-л.), по отноше́нию к (чему-л., к кому-л.).

koncert*o
конце́рт;
koncert·a
конце́ртный;
koncert·i vn
устро́ить конце́рт, вы́ступить с конце́ртом, дать конце́рт;
koncert·ant·o
концерта́нт;
koncert·ej·o
конце́ртный зал.

koncesi*o
конце́ссия;
усту́пка;
koncesi·i vt
сдать в конце́ссию;
уступи́ть.

koncili·o
церко́вный собо́р (съезд).

konciliaci·o
юр. примире́ние, соглаше́ние.

koncip·i vt
зача́ть (= gravediĝi);
koncip·o
зача́тие.

konciz*a
сжа́тый, кра́ткий, лакони́чный;
konciz·e
сжа́то, кра́тко, лакони́чно, вкра́тце.

konĉert·o
муз. конце́рт (произведение).

kondamn*i vt
 1. (iun al io, iun +i) юр. приговори́ть (кого-л. к чему-л.);
 2. (iun al io, iun +i) перен. обре́чь (кого-л. на что-л.);
 3. осужда́ть, осуди́ть;
kondamn·o
пригово́р;
kondamn·it·o
осуждённый;
приговорённый.

kondens·i vt
тех. конденси́ровать, сгуща́ть;
kondensita lakto сгущённое молоко́;
kondens·ad·o
конденса́ция;
kondens·aĵ·o
конденса́т;
kondens·iĝ·i
конденси́роваться, сгуща́ться;
kondens·il·o
конденса́тор;
фокуси́рующая ли́нза.

kondensator·o
 1. эл. конденса́тор;
 2. => kondensilo.

kondicional*o
грам. усло́вное наклоне́ние.

kondiĉ*o
усло́вие;
meti kondiĉon поста́вить усло́вие; necesa kondiĉo мат. необходи́мое усло́вие; sufiĉa kondiĉo мат. доста́точное усло́вие;
kondiĉ·a
усло́вный;
kondiĉ·e, ke...
при усло́вии, что...;
kondiĉ·i vt
обусло́вить.

kondil·o
анат. мы́щелка, голо́вка ко́сти.

kondiment·o
припра́ва (= spico).

kondol·o
=> kondolenco.

kondolenc·o
соболе́знование;
kondolenc*i vt
соболе́зновать.

kondom·o
презервати́в, кондо́м.

kondor*o
орн. ко́ндор.

kondotier·o
ист. кондотье́р.

kondr·o
бот. ирла́ндский (или жемчу́жный) мох.

kondrit·o
мед. хондри́т, воспале́ние хряща́.

konduk*i vt
вести́, приводи́ть;
проводи́ть;
konduki infanon вести́ ребёнка; konduki aŭton вести́ автомоби́ль (= stiri); konduki kurenton проводи́ть ток (= kondukti);
konduk·(ad)·o
веде́ние, проведе́ние;
kondukado de operacio веде́ние опера́ции;
konduk·ant·o
 1. проводни́к, провожа́тый;
  води́тель;
 2. руководи́тель;
konduk·em·o
= konduktanco;
konduk·il*o
 1. физ., эл. проводни́к;
  про́вод;
 2. во́жжи, по́вод (= kondukŝnuro);
 3. трубопрово́д (для воды и т.п.) (= dukto);
konduk·ist·o
транс. конду́ктор, ж/д проводни́к (в вагоне);
води́тель.

konduk·licenc·o
удостовере́ние води́тельских прав, «права́».

konduk·ŝnur·o
вожжа́, по́вод.

kondukt·i vt
физ. проводи́ть (электричество, тепло);
kondukt·ec·o
проводи́мость (= konduktanco);
kondukt·ant·o, kondukt·il·o, kondukt·aĵ·o
проводни́к.

konduktanc·o
физ. проводи́мость.

konduktor*o
= kondukisto.

kondut*i vn
вести́ себя́;
kondut·o
поведе́ние;
kondut·a
поведе́нческий.

kondut·libr·o
кондуи́т.

koneks·a
взаимосвя́занный;
koneks·o
взаимосвя́зь, сочета́ние;
koneks·e
в связи́.

konekt·i vt
эл. соедини́ть;
konekt·o
включе́ние, соедине́ние;
seria konekto после́довательное соедине́ние; paralela konekto паралле́льное соедине́ние;
konekt·il·o
разъём, соедини́тель, конне́ктор;
ви́лка, ште́псель;
konekt·(il)·ing·o
розе́тка.

konektiv·o
биол. соедини́тельная ткань.

konekt·o·skatol·o
эл. соедини́тельный я́щик, распредели́тельная коро́бка.

Konetikut·o
назв. Конне́ктикут (штат США).

konfeder·i vt
=> konfederacii.

konfederaci*o
конфедера́ция;
konfederaci·a
конфедерати́вный;
konfederaci·i vt
объедини́ть в конфедера́цию.

konfekci*o
конфекцио́н, гото́вая оде́жда.

konferenc*o
конфере́нция.

konfes*i vt
 1. призна́ть;
  созна́ться, призна́ться (в чём-л.);
 2. испове́доваться;
 3. испове́довать (веру);
konfes·o
призна́ние;
и́споведь;
konfes·ej·o
церк. исповеда́льня.

konfesi·o
рел. конфе́ссия, вероиспове́дание;
la ortodoksa konfesio правосла́вное вероиспове́дание.

konfes·pren·i vt
рел. испове́довать (кого-л.);
konfes·pren·ant·o
испове́дник.

konfet·o·j
конфетти́.

konfid*i
 1. vt (ion/iun al iu) дове́рить (что-л. кому-л.);
  forveturante la gepatroj konfidis la infanon al la vartistino уезжа́я, роди́тели дове́рили ребёнка воспита́тельнице;
 2. vt (ion al iu) дове́рить, сообщи́ть по секре́ту (что-л. кому-л.) (= konfidenci) ;
  konfidi al iu sian malĝojon дове́рить кому-л. своё го́ре;
 3. vt, vn (iun, al iu) доверя́ть (кому-л.) (= fidi);
konfid·o
дове́рие;
konfid·at·o
дове́ренное лицо́;
konfid·em·a
дове́рчивый.

konfid·atest·o
дове́ренность.

konfid·decid·o
во́тум дове́рия.

konfidenc*o
конфиденциа́льное сообще́ние;
konfidenc·a
конфиденциа́льный;
довери́тельный;
konfidenc·e
по секре́ту, конфиденциа́льно, довери́тельно;
konfidenc·i vt
сообщи́ть по секре́ту, дове́рить;
konfidenc·ul·o
напе́рсник;
konfidenc·ul·in·o
напе́рсница.

konfid·postul·o
пол. вопро́с о дове́рии (в парламенте).

konfigur·i vt
конфигури́ровать;
konfigur·(aĵ)·o
конфигура́ция.

konfirm*i vt
 1. подтверди́ть;
  konfirmi la supozon подтверди́ть предположе́ние;
 2. утверди́ть (документ);
konfirm·o
подтвержде́ние, утвержде́ние.

konfirmaci·o
церк. конфирма́ция;
konfirmaci·i vt
конфирмова́ть.

konfisk*i vt
конфискова́ть;
konfisk·o
конфиска́ция.

konfit*i vt
кул. вари́ть в са́харе;
konfit·aĵ·o
варе́нье, конфитю́р;
konfit·ej·o
конди́терская.

konflikt*o
конфли́кт, столкнове́ние;
konflikt·i vn
конфликтова́ть, вступи́ть в конфли́кт.

konform*a
 1. геом. подо́бный;
 2. соотве́тствующий, сообра́зный;
konform·e
(al io) соотве́тственно;
konform·ec·o
подо́бие;
соотве́тствие;
konform·ig·i
подла́живать, приспоса́бливать, сообразо́вывать, принора́вливать;
konform·iĝ·i
подла́живаться, подстра́иваться, принора́вливаться;
konform·ism·o
конформи́зм.

konfront·i vt
юр. де́лать о́чную ста́вку;
konfront·(ad)·o
юр. о́чная ста́вка.

Konfuce·o
личн. Конфу́ций (древнекитайский философ);
konfuce·a
конфуциа́нский;
konfuce·an·o
конфуциа́нец;
konfuce·(an)·ism·o
кофуциа́нство.

konfuz*i vt
 1. перепу́тать;
 2. смути́ть, привести́ в замеша́тельство;
konfuz·o
пу́таница;
смуще́ние, замеша́тельство, конфу́з;
konfuz·iĝ·i
смути́ться;
konfuz·iĝ·em·a
засте́нчивый;
konfuz·it·a
смущённый;
konfuz·eg·i vt
привести́ в по́лный беспоря́док.

Kong·o
назв. река Ко́нго.

kongel·i vt
замора́живать (для длительного хранения);
kongel·uj·o
морози́льная ка́мера.

kongest·o
мед. гипереми́я, прили́в кро́ви;
кровоизлия́ние.

konglomer·i vt
скопля́ть;
konglomer·aĵ·o, konglomer·at*o
конгломера́т;
konglomer·iĝ·i
скопля́ться.

Kongol·o
назв. г-во Ко́нго;
kongol·a
конголе́зский.

kongr·o
ихт. морско́й у́горь (= marangilo).

kongregaci*o
конгрега́ция;
религио́зное бра́тство.

kongres*o
конгре́сс, съезд;
kongres·a
конгре́ссовый, относя́щийся к конгре́ссу;
kongres·i vn
организова́ть съезд;
уча́ствовать в съе́зде;
kongres·an·o
уча́стник конгре́сса;
конгрессме́н.

kongru·i vn
совпада́ть, совпа́сть;
быть совмести́мым;
kongru·a
 1. геом. конгруэ́нтный, совпада́ющий;
 2. мат. ра́вный по мо́дулю;
 3. тех. совмести́мый;
kongru·(ec)o
геом. конгруэ́нтность;
тех. совмести́мость.

koni·o
бот. болиголо́в.

konifer·o
бот. хво́йное де́рево (= pingloarbo);
konifer·o·j
бот. хво́йные (класс Coniferopsida);
konifer·o·plant·o·j
бот. голосеме́нные (группа Gymnospermae, или Coniferophyta).

konifer·arb·ar·o
бор (хвойный лес).

konik·o
мат. кони́ческое сече́ние.

konjak*o
конья́к.

konjekt*i vt, vn
дога́дываться, предполага́ть;
konjekt·(aĵ)·o
дога́дка, предположе́ние, гипо́теза.

konjug·i vt
 1. мат., хим. сопряга́ть;
 2. грам. спряга́ть (= konjugacii).

konjugaci*o
грам. спряже́ние;
konjugaci*i vt
грам. спряга́ть.

konjunkci*o
 1. грам. сою́з;
  subordiga konjunkcio подчини́тельный сою́з (= subjunkcio);
 2. астр. противостоя́ние.

konjunktiv·o I
грам. сослага́тельное наклоне́ние.

konjunktiv·o II
анат. соедини́тельная оболо́чка гла́за, конъюнкти́ва;
konjunktiv·it·o
конъюнктиви́т, воспале́ние конъюнкти́вы.

konjunktur·o
конъюнкту́ра.

konk*o
 1. разн. ра́ковина;
  orela konko ушна́я ра́ковина;
 2. тех. коки́ль;
konk·aĵ·o
ра́ковина (изделие).

konkav*a
во́гнутый;
konkava lenso во́гнутая ли́нза;
konkav·aĵ·o, konkav·ec·o
во́гнутость.

konker*i vt
завоева́ть, покори́ть;
konker·o
завоева́ние, покоре́ние;
konker·ant·o, konker·int·o
завоева́тель, покори́тель.

konklav·o
церк. конкла́в.

konklud*i vt
сде́лать вы́вод, заключи́ть;
konklud·o
вы́вод, заключе́ние;
konklud·a
заключи́тельный;
konklud·e
ита́к.

konkoid·o
мат. конхо́ида.

konkord*o
согла́сие, лад, мир, взаимопонима́ние;
konkord·a
находя́щийся в согла́сии, в ми́ре;
ми́рный;
konkord·i vn
находи́ться в согла́сии, ми́ре.

konkordanc·o
конкорда́нция, конкорда́нс (указатель слов или изречений к какой-л. книге).

konkordat·o
юр. конкорда́т.

konkret*a
конкре́тный;
konkret·ig·i vt
конкретизи́ровать.

konkub·o
сожи́тель;
konkub·in·o
сожи́тельница;
konkub·ec·o
сожи́тельство, гражда́нский брак.

konkur*i vn, vt
(iun = kun kiu, kontraŭ iu) соревнова́ться, сопе́рничать, конкури́ровать (с кем-л.);
konkur·(ad)·o
соревнова́ние, сопе́рничество;
konkur·ant·o
сопе́рник, конкуре́нт.

konkurenc*o
конкуре́нция;
konkurenc·i vn, vt
конкури́ровать;
сопе́рничать;
konkurenc·ant·o
конкуре́нт.

konkurs*o
ко́нкурс, состяза́ние;
konkurs·a
ко́нкурсный;
konkurs·i vn
состяза́ться, уча́ствовать в ко́нкурсе;
konkurs·ant·o
соиска́тель;
уча́стник ко́нкурса.

konsci*i vt
сознава́ть;
konsci·o
созна́ние;
perdi konscion потеря́ть созна́ние;
konsci·a
созна́тельный;
сознаю́щий;
konscia pri sia kulpo сознаю́щий вину́;
konsci·e
созна́тельно.

konscienc*o
со́весть;
добросо́вестность, созна́тельность;
konscienc·a
со́вестливый, добросо́вестный, созна́тельный;
konscienca laboro добросо́вестная рабо́та.

konscienc·riproĉ·o
угрызе́ние со́вести.

konsekr*i vt
церк. освяща́ть;
посвяща́ть в сан;
посвяща́ть бо́гу.

konsekvenc*o
 1. сле́дствие (логическое), после́дствие;
 2. после́довательность (качество);
konsekvenc*a
после́довательный, логи́чный;
konsekvenc·e
 1. сле́довательно;
 2. после́довательно, логи́чно.

konsent*i vt
согласи́ться;
konsent·o
согла́сие;
konsent·a
согла́сный;
konsent·e
согла́сно, согласо́ванно;
в знак согла́сия, утверди́тельно;
konsent·ig·i vt
 1. согласова́ть;
 2. убеди́ть;
konsent·it·e!
согла́сен!, ла́дно!

konserv*i vt
сохраня́ть, храни́ть;
консерви́ровать;
konserv·a
сохраня́ющий, защи́тный;
konservaj okulvitroj защи́тные очки́, очки́-консе́рвы;
konserv·(ad)·o
сохране́ние, консерви́рование, консерва́ция;
konserv·aĵ·o
консе́рвы.

konservatism·o
= konservativismo.

konservativ*a
консервати́вный;
konservativ·ism·o
консервати́зм;
konservativ·ul·o
консерва́тор.

konservatori*o
консервато́рия.

konsider*i vt
уче́сть, приня́ть во внима́ние;
konsider·(ad)·o
рассмотре́ние, соображе́ние, учи́тывание;
konsider·ind·a
ва́жный, значи́тельный, заслу́живающий внима́ния;
konsider·em·a
серьёзный, вду́мчивый.

konsignaci·o
юр., фин. консигна́ция.

konsil*i vt
сове́товать, рекомендова́ть;
konsil·o
сове́т, рекоменда́ция;
konsil·iĝ·i
сове́товаться;
konsil·iĝ·o
совеща́ние, конси́лиум;
konsil·ind·e
: estas konsilinde рекоменду́ется;
konsil·ist·o
сове́тник;
консульта́нт;
сове́тчик.

konsili·o
совеща́ние, сове́т (коллегиальный орган);
konsili·an·o
сове́тник;
titola konsiliano титуля́рный сове́тник; kortega konsiliano надво́рный сове́тник; kolegia konsiliano колле́жский сове́тник; (efektiva) ŝtata konsiliano (действи́тельный) ста́тский сове́тник; sekreta konsiliano та́йный сове́тник.

konsist*i vn
(el io) состоя́ть (из чего-л.);
la afero konsistas ne en tio, ke... де́ло не в том, что...;
konsist·o
соста́в;
konsist·aĵ·o
составна́я часть;
konsist·ig·i vt
составля́ть.

konsistenc·o
консисте́нция, густота́, пло́тность.

konsistori*o
консисто́рия.

konskripci·o
юр., воен. конскри́пция, во́инская пови́нность.

konskript·o
призывни́к.

konsol*i vt
утеша́ть;
konsol·o
утеше́ние;
konsol·a
утеши́тельный;
konsol·iĝ·i
утеша́ться.

konsome·o
кул. консоме́, кре́пкий бульо́н.

konsonanc·o
созву́чие, благозву́чие.

konsonant*o
фон. согла́сный звук;
konsonant·ar·o
консонанти́зм.

konsorci·o
консо́рциум;
содру́жество;
konsorcio de Sendependaj Ŝtatoj (KSŜ) Содру́жество Незави́симых Госуда́рств (СНГ).

konspir*i vn
соста́вить за́говор;
конспири́ровать;
замышля́ть;
konspir·o
за́говор;
конспира́ция;
konspir·ant·o
загово́рщик;
конспира́тор.

konstant*a
постоя́нный, неизме́нный;
konstant·e
постоя́нно;
konstant·o
научн. конста́нта;
konstant·ec·o
постоя́нство;
konstant·ig·il·o
эл. стабилиза́тор.

konstantan·o
константа́н (сплав).

Konstanten·o
имя Константи́н.

konstat*i vt
констати́ровать;
konstat·o
констата́ция.

konstelaci·o
астр. созве́здие (= stelaro, stelfiguro).

konstern*i vt
озада́чить, порази́ть, привести́ в замеша́тельство;
konstern·a
рази́тельный;
konstern·iĝ·i
растеря́ться;
konstern·(iĝ)·o
расте́рянность, замеша́тельство.

konstip·i vt
мед. вызыва́ть запо́р;
konstip·o
запо́р;
konstip·a
закрепля́ющий, вызыва́ющий запо́р.

konstitu·i vt
 1. учрежда́ть, осно́вывать;
 2. редк. составля́ть (=> konsistigi);
  представля́ть собо́й;
konstitu·a
конститути́вный.

konstituci*o
конститу́ция;
konstituci·a
конституцио́нный.

konstrikt·i vt
обжима́ть;
konstrikt·a
обжима́ющий;
konstrikt·o
обжа́тие, суже́ние.

konstriktor·o
зоол. уда́в, боа́.

konstru*i vt
стро́ить;
konstru·a
строи́тельный;
konstru·(ad)·o
строи́тельство;
konstru·(aĵ)·o
зда́ние, постро́йка;
konstru·ej·o
стро́йка (место);
konstru·ist·o
строи́тель.

konstrukci·i vt
конструи́ровать, проекти́ровать, разраба́тывать;
konstrukci·a
прое́ктно-констру́кторский;
konstrukci·aĵ·o
констру́кция;
konstrukci·ist·o
инжене́р-констру́ктор.

konsul*o
ко́нсул;
konsul·a
ко́нсульский;
konsul·ej·o
ко́нсульство.

konsult*i vt
(iun, ion) консульти́роваться (у кого-л., в чём-л.), получи́ть консульта́цию;
konsult·a
консультацио́нный, консультати́вный;
konsulta kuracisto врач-консульта́нт;
konsult·ad·o
консульта́ция;
konsult·ant·o
консульти́рующийся, беру́щий консульта́цию;
konsult·ej·o
консульта́ция (учреждение);
jurista konsultejo юриди́ческая консульта́ция.

konsum*i vt
потребля́ть, расхо́довать, исче́рпывать, поглоща́ть, истоща́ть;
konsumi tempon тра́тить вре́мя; konsumi monon истра́тить де́ньги; konsumitaj fortoj растра́ченные си́лы;
konsum·a
потреби́тельский;
konsum·(ad)·o
потребле́ние;
konsum·aĵ·o
расхо́дный материа́л;
konsum·ant·o
потреби́тель;
konsum·iĝ·i
израсхо́доваться;
konsum·ism·o
о́бщество потребле́ния.

kont*o
бухг. счёт;
kuranta konto теку́щий счёт; persona konto лицево́й счёт;
kont·i vt
вести́ бухга́лтерские кни́ги, вести́ счета́;
kont·ist·o
счетово́д;
бухга́лтер (= librotenisto).

kontaĝ·i vt
зарази́ть (тж. перен.) (= infekti);
kontaĝ·a
зара́зный, зарази́тельный, инфекцио́нный;
kontaĝ·o
зара́за.

kontakt*o
конта́кт;
kontakt·a
конта́ктный;
kontakt·e
вплотну́ю;
kontakt·i vt
контакти́ровать, соприкаса́ться;
kontakt·ig·i
установи́ть конта́кт;
kontakt·il·o
эл. разъём, конне́ктор, замыка́тель, руби́льник;
ви́лка, ште́псель, ште́ккер;
kontakt·(il)·ing·o
эл. розе́тка;
гнездо́ (разъёма).

kontaktor·o
эл. конта́ктор.

kontant*a
нали́чный (о деньгах);
akcepti ion por kontanta mono перен. принима́ть что-л. за чи́стую моне́ту;
kontant·e
нали́чными;
kontant·(aĵ)o
нали́чность.

kontempl·i vt
созерца́ть;
kontempl·a
созерца́тельный;
kontempl·ad·o
созерца́ние.

kontener·o
конте́йнер.

kontent*a
(pri, per, pro io) дово́льный (чем-л.), удовлетворённый;
kontent·ec·o
удовлетворённость;
kontent·ig·i vt
удовлетвори́ть;
kontent·ig·a
удовлетворя́ющий, удовлетвори́тельный;
kontent·ig·o
удовлетворе́ние;
kontent·iĝ·i
удовлетвори́ться.

kontest·i vt
оспа́ривать, возража́ть;
выража́ть несогла́сие;
kontest·o
оспа́ривание, возраже́ние;
юр. отво́д.

kontinent*o
контине́нт, матери́к;
kontinent·a
континента́льный.

kontingenc·o
филос. случа́йность;
kontingenc·a
филос. случа́йный.

kontingent·o
континге́нт, соста́в.

kontinu*a
непреры́вный, беспреры́вный, постоя́нный, сплошно́й;
kontinua kurento эл. постоя́нный ток; kontinua frakcio мат. непреры́вная дробь; kontinua funkcio непреры́вная фу́нкция;
kontinu·e
постоя́нно, непреры́вно;
сплошь;
kontinu·aĵ·o
мат. конти́нуум;
kontinu·ec·o
непреры́вность.

kontor*o
конто́ра, канцеля́рия;
kontor·a
конто́рский, канцеля́рский;
kontor·ist·o
конто́рский слу́жащий;
конто́рщик;
канцеляри́ст.

kontraband*o
контраба́нда;
kontraband·a
контраба́ндный;
kontraband·i vn
незако́нно провози́ть че́рез грани́цу;
kontraband·aĵ·o
контраба́ндный това́р;
kontraband·ist·o
контрабанди́ст.

kontrabas*o
муз. контраба́с.

kontradanc·o
муз. контрада́нс, котильо́н.

kontradmiral·o
воен. контр-адмира́л (= subadmiralo).

kontrakt·o
юр., эк., пол. догово́р, контра́кт;
laŭkontrakta pago акко́рдная пла́та;
kontrakt·a
договорно́й, конра́ктный;
kontrakt*i vt, vn
юр., эк., пол. заключи́ть догово́р, заключи́ть контра́кт, договори́ться (о чём-л.);
kontrakt·ant·o
догова́ривающаяся сторона́.

kontraktur·o
мед. контракту́ра, сведе́ние суста́ва.

kontralt*o
муз. контра́льто.

kontramark·o
контрама́рка.

kontrapunkt*o
муз. контрапу́нкт.

kontrast*o
контра́ст, противополо́жность;
kontrast·a
контра́стный, пря́мо противополо́жный, ре́зко отлича́ющийся;
kontrast·i vn
контрасти́ровать, ре́зко отлича́ться;
выделя́ться;
kontrast·ig·i vt
противопоставля́ть.

kontraŭ*
предлог
 1. про́тив, напро́тив;
  batali kontraŭ malamiko боро́ться про́тив неприя́теля; kontraŭ mia domo напро́тив моего́ до́ма; vizaĝo kontraŭ vizaĝo лицо́м к лицу́; esti maljusta kontraŭ iu быть несправедли́вым к кому́-л.; bati kontraŭ muro(n) уда́рить об сте́ну;
 2. за, на (при обмене);
  aĉeti kontraŭ dek rubloj купи́ть за де́сять рубле́й; ŝanĝi ĉekon kontraŭ mono обменя́ть чек на де́ньги;
kontraŭ·a
противополо́жный;
kontraŭ*e
напро́тив;
kontraŭ·i vn
(al io, iu = ion, iun) противостоя́ть (= kontraŭstari);
kontraŭ·aĵ·o
противополо́жность;
kontraŭ·iĝ·i
(al io) проти́виться, препя́тствовать, противостоя́ть (= kontraŭstari);
kontraŭ·ul·o
проти́вник.

kontraŭ·ag·i vt
противоде́йствовать;
kontraŭ·ag·o
противоде́йствие.

kontraŭ·alize·o
метео антипасса́т.

kontraŭ·alkohol·a
противоалкого́льный.

kontraŭ·art·a
антихудо́жественный.

kontraŭ·atak·o
контрата́ка;
kontraŭ·atak·i vt
контратакова́ть.

kontraŭ·batal·i vt
противоде́йствовать, противобо́рствовать, противостоя́ть;
kontraŭ·batal·e
противоде́йствие, противобо́рство.

kontraŭ·ciklon·o
антицикло́н.

kontraŭ·demokrati·a
антидемократи́ческий.

kontraŭ·dir·i vt
(ion al iu; ion) возрази́ть (что-л. кому-л.; на что-л.);
противоре́чить;
разг. пере́чить;
kontraŭ·dir·o
возраже́ние;
противоре́чие.

kontraŭ·faŝism·o
антифаши́зм;
kontraŭ·faŝism·a
антифаши́стский.

kontraŭ·faŝist·o
антифаши́ст.

kontraŭ·higien·a
антигигиени́ческий.

kontraŭ·imperi(al)·ism·a
антиимпериалисти́ческий.

kontraŭ·komun·ism·o
антикоммуни́зм;
kontraŭ·komun·ism·a
антикоммунисти́ческий.

kontraŭ·koncip·a
противозача́точный.

kontraŭ·leĝ·a
противозако́нный.

kontraŭ·materi·o
физ. антимате́рия, антивещество́.

kontraŭ·milit·a
антивое́нный.

kontraŭ·natur·a
противоесте́ственный.

kontraŭ·ofensiv·o
контрнаступле́ние.

kontraŭ·parol·i vn
(al iu) возража́ть (кому-л.);
противоре́чить;
kontraŭ·parol·o
возраже́ние.

kontraŭ·partikl·o
яд.физ. античасти́ца.

kontraŭ·popol·a
антинаро́дный.

kontraŭ·religi·a
антирелигио́зный.

kontraŭ·revoluci·o
контрреволю́ция;
kontraŭ·revoluci·a
контрреволюцио́нный;
kontraŭ·revoluci·ul·o
контрреволюционе́р.

kontraŭ·sanitar·a
антисанита́рный.

kontraŭ·star·i vn
(al io, iu = ion, iun) противостоя́ть;
сопротивля́ться, проти́виться.

kontraŭ·ŝtat·a
антигосуда́рственный.

kontraŭ·tetanos·a
мед. противостолбня́чный;
kontraŭtetanosa serumo противостолбня́чная сы́воротка.

kontraŭ·venen·o
противоя́дие (= antidoto).

kontraŭ·vol·a
вы́нужденный;
принуди́тельный (= trudita), поднево́льный (= sklava);
kontraŭ·vol·e
про́тив во́ли, вопреки́ жела́нию.

kontre·o
муз. ка́нтри (= kantrio).

kontribu*i vt
внести́ поле́зный вклад, спосо́бствовать, споспе́шествовать, соде́йствовать;
kontribui sukceson спосо́бствовать успе́ху;
kontribu·(aĵ)·o
вклад, соде́йствие.

kontribuci*o
контрибу́ция.

kontrol*i vt
прове́рить, контроли́ровать;
kontrol·o
прове́рка;
контро́ль;
kontrol·il·o
контро́льный аппара́т;
контро́ллер;
kontrol·ist·o
контролёр.

kontrol·ir·o
обхо́д, дозо́р;
прове́рка посто́в;
монито́ринг.

kontumac·a
юр. не яви́вшийся на вы́зов в суд;
kontumac·o
нея́вка в суд.

kontur*o
ко́нтур, очерта́ние, а́брис;
kontur·a
ко́нтурный;
kontur·i vt
нарисова́ть ко́нтур;
kontur·iĝ·i
обрисова́ться.

kontuz*i vt
ушиби́ть, конту́зить;
kontuz·o
уши́б, конту́зия.

konus*o
 1. ко́нус;
  konuso da sukero голова́ са́хару;
 2. бот. ши́шка (= strobilo);
  pina konuso сосно́вая ши́шка;
konus·a
кони́ческий.

konus·trunk·o
геом. усечённый ко́нус.

konval*o
бот. ла́ндыш.

konveks*a
вы́пуклый;
konveks·aĵ·o, konveks·ec·o
вы́пуклость.

konvekt·o
физ., метео конве́кция;
konvekt·a
конвекцио́нный;
konvekt·i vt
конвекти́ровать, переноси́ть.

konven*i vn
подходи́ть («как раз»), годи́ться;
подоба́ть, прили́чествовать;
konven·a
подходя́щий, го́дный;
подоба́ющий.

konvenci*o
конве́нция, соглаше́ние;
konvenci·a
конвенцио́нный;
при́нятый.

konvent·o
ист. конве́нт.

konverĝ·i vn
сосредото́чиваться, фокуси́роваться, сходи́ться;
konverĝ·a
сходя́щийся, конверге́нтный;
konverĝ·o
конверге́нция, схожде́ние.

konversaci*o
бесе́да;
konversaci·i vn
бесе́довать.

konvert*i vt
преврати́ть, обрати́ть, конверти́ровать, преобразова́ть;
konverti al vera vojo обрати́ть на путь и́стины; konverti al kristanismo обрати́ть в христиа́нство; konverti en dolarojn обменя́ть на до́ллары;
konvert·o
преобразова́ние, обраще́ние, конве́рсия;
konvert·ebl·a
обрати́мый, конверти́руемый;
konvert·il·o
тех. преобразова́тель, конве́ртор.

konvertor·o
тех. преобразова́тель, конве́ртор (= konvertilo).

konvikt·i vt
юр. уличи́ть, изобличи́ть, доказа́ть вину́;
konvikt·a
улича́ющий;
konviktaj montraĵoj ули́ки;
konvikt·o
уличе́ние, доказа́тельство вины́;
konvikt·aĵ·o
ули́ка.

konvink*i vt
убеди́ть;
konvink·a
убеди́тельный;
konvink·o
убежде́ние;
konvink·iĝ·i
убеди́ться;
konvink·iĝ·o, konvink·it·ec·o
убеждённость;
konvink·it·a
убеждённый.

konvoj·o
мор. конво́й, эско́рт;
konvoj·i vt
конвои́ровать, эскорти́ровать;
konvoj·ant·o
конвои́р.

konvolvul*o
бот. вьюно́к;
konvolvul·ac·o·j
бот. вьюнко́вые (семейство Convolvulaceae).

konvulsi*o
конву́льсия, су́дорога;
konvulsi·a
конвульси́вный, су́дорожный;
konvulsi·i vn
конвульси́ровать.

konzern·o
эк. конце́рн.

konzol·o
 1. архит. консо́ль, кронште́йн;
 2. инф. пульт, консо́ль, консо́льный термина́л.

>>>